Swansea Bay Maternity and Neonatal Review

Read more

Swansea Bay Maternity and Neonatal Review

Welcome to the homepage for the Swansea Bay Maternity and Neonatal Review. Here, you can access information, support, give your feedback or make a self-referral:

Should you wish to contact us by email, our email address for the review is:
swanseamaternityreview@nicheconsult.co.uk

You will be able to contact us through these mechanisms whilst the review is underway.

——————

Croeso i’r hafan ar gyfer yr Adolygiad Mamolaeth a Newyddenedigol Abertawe. Yma gallwch gyrchu gwybodaeth, cymorth, rhoi eich adborth neu wneud hunanatgyfeiriad:

Os hoffech gysylltu â ni drwy e-bost, ein cyfeiriad e-bost ar gyfer adolygiad yw:
swanseamaternityreview@nicheconsult.co.uk

Byddwch yn gallu cysylltu â ni drwy’r mecanweithiau hyn tra bo’r adolygiad yn mynd rhagddo.

About this review

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingelit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingelit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Review Terms of Reference: Adolygu'r Cylch Gorchwyl:

Here you will find the Terms of Reference for the Swansea Bay Maternity and Neonatal Review. These Terms of Reference were subject to public consultation between January and June 2024 and amendments have been made, this is the final document. Please click on the link below:

Yma fe welwch y Cylch Gorchwyl ar gyfer Adolygiad Mamolaeth a Newyddenedigol Bae Abertawe. Bu'r Cylch Gorchwyl hwn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng Ionawr a Mehefin 2024 a gwnaed gwelliannau, dyma'r ddogfen derfynol. Cliciwch ar y ddolen isod:

View Terms of Reference

Latest News page: Tudalen newyddion diweddaraf:

Here you will find the latest press-releases and updates on the review:

Yma fe welwch y datganiadau i'r wasg a'r diweddariadau diweddaraf ar yr adolygiad:

25 June 2024

Read more

12 June 2024

Read more

14 May 2024

Read more

10 May 2024

Read more

19 April 2024

Read more

19 March 2024

Read more

31 January 2024

Read more

12 December 2023

Read more

Get further help and support: Cymorth a chefnogaeth bellach:

We understand that this review will be difficult for some women and families, particularly as the end-to end review process might take some time. If you feel you require help and support then please click one of the links below:

Deallwn y bydd yr adolygiad hwn yn anodd i rai menywod a theuluoedd, yn enwedig gan y gallai'r broses adolygu o'r dechrau i'r diwedd gymryd peth amser. Os ydych chi'n teimlo bod angen help a chefnogaeth arnoch chi, cliciwch ar un o'r dolenni isod:

Llais - Neath Port Talbot and Swansea

Read more

Swansea Bay Maternity Voices Partnership

Read more

Sands

Read more

Bliss

Read more

I want to give feedback or self-refer: Rwyf am roi adborth neu hunangyfeirio:

It is so important that the review team can hear and understand your experiences. By clicking the following link you will be taken to a form where you can:

  • Give feedback and record your experiences
  • Self-refer to the clinical review team
  • Get more help

Mae mor bwysig bod y tîm adolygu yn gallu clywed a deall eich profiadau. Drwy glicio ar y ddolen ganlynol byddwch yn cael eich cymryd i ffurflen lle gallwch:

  • Rhoi adborth a chofnodi eich profiadau
  • Hynangyfeirio at y tîm adolygu clinigol
  • Cael mwy o help

Link to Self Referral Form